Masz pytanie?

Regulamin

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy regulamin sklepu internetowego agam.biz.pl (Sklep AGAM) stanowi regulamin świadczenia usług i sprzedaży prowadzonych przez Tomasza Mundry.

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

II. INFORMACJA O PODMIOCIE PROWADZĄCYM SKLEP INTERNETOWY - AGAM -, RODZAJ ŚWIADCZONYCH USŁUG

1. Sklep AGAM jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej PAS-TRANS Tomasz Mundry, 89-652 Łąg ul. Polna 44, REGON 771278818 , NIP 555-144-58-06

2. Wszelką korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu  AGAM  i do niego skierowaną należy wysyłać na adres poczty elektronicznej: agambizu@wp.pl. 

3. Sklep AGAM świadczy usługi polegające na produkcji i sprzedaży towarów (haftowana biżuteria z sutaszu, biżuteria ręcznie robiona srebrna, biżuteria sztuczna, akcesoria) za pośrednictwem sieci internet.

III. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ICH REALIZACJA, PŁATNOŚCI 

1. Sklep AGAM umożliwia zakup oferowanych produktów bez konieczności rejestracji i logowania. 

2. Sklep AGAM zobowiązuje się dostarczyć towar będący przedmiotem umowy sprzedaży bez wad.  

3. Zamówienie składa się poprzez dodanie towaru do koszyka i potwierdzenie zakupu z obowiązkiem zapłaty. 

4. Aby dokonać zakupu należy wypełnić formularz zamówienia, poprzez podanie danych Klienta niezbędnych do realizacji zamówienia, w szczególności danych adresowych i kontaktowych w tym numeru telefonu i adresu email. 

5. Klient składając zamówienie oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia. 

6. Potwierdzenie otrzymania zamówienia przez Sklep AGAM wysyłane jest z adresu agambizu@wp.pl na adres mailowy Klienta wskazany w formularzu zamówienia. Dokument ten jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.  

7. Rozpoczęcie realizacji zamówienia odbywa się niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep internetowy AGAM prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia.

8. W przypadku niemożliwości realizacji złożonego zamówienia Klient jest o tym fakcie informowany niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 2 dni roboczych, w e-mailu wysłanym do Klienta z adresu agambizu@wp.pl. W takim przypadku sklep internetowy AGAM zwolniony jest z obowiązku realizacji zamówienia. 

9. Wysyłka towaru następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez sklep AGAM informacji o dokonaniu płatności za towar, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych po otrzymaniu płatności. W przypadku braku płatności za złożone zamówienie, zostaje ono anulowane w terminie 5 dni po dniu złożenia zamówienia.

10. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Transferuj.pl. Można także dokonać płatności poprzez bezpośrednią wpłatę na rachunek bankowy sklepu internetowego AGAM podanego w mailu potwierdzającym zamówienie. 

11. Informacja o dokonaniu płatności przekazywana jest: 

a) w przypadku płatności realizowanych przez Transferuj.pl, poprzez przesłanie przez systemy Transferuj.pl na adres mailowy Sklepu AGAM informacji potwierdzającej dokonanie płatności  

b) w przypadku płatności na rachunek bankowy poprzez uznanie rachunku bankowego Sklepu AGAM wskazanego w formularzu zamówienia przesłanym na adres email podanym przez Klienta 

12. Sklep AGAM zastrzega sobie prawo weryfikacji poprawności i prawdziwości każdego zamówienia poprzez kontakt telefoniczny z Klientem na numer telefonu podany przez Klienta w formularzu zamówienia. Kontakt telefoniczny będzie odbywał się wyłącznie w dni robocze w godzinach od 9-18.

13. Sklep internetowy AGAM zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania zamówienia w następujących przypadkach:

a) otrzymania po wysłaniu emaila potwierdzającego przyjęcie zamówienia emaila zwrotnego z informacją, iż email potwierdzający zamówienie nie dotarł do adresata,

b) otrzymaniu nieprawidłowo wypełnionego formularza zamówienia, 

c) otrzymania formularza, którego dane wskazują na fakt, iż zawarte w nim informacje są nieprawdziwe lub zamówienie zostało złożone dla pozoru lub pod wpływem błędu, 

d) braku możliwości kontaktu z Klientem w celu przeprowadzenia weryfikacji, o której mowa w punkcie 11 regulaminu, 

e) jeśli Klient dokonał wyboru jednej z form płatności, o których mowa w punkcie 9, nie otrzymania przez sklep internetowy AGAM informacji o dokonaniu płatności, w sposób o którym mowa w punkcie 10, w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zamówienia.

14. Klient może wycofać złożone zamówienie przez wysłanie e-maila na adres agambizu@wp.pl . Anulowanie zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku gdy w chwili otrzymania e-maila towar nie został wysłany do Klienta.

 

15. W każdym przypadku, z wyjątkiem zamówień indywidualnych, gdy Sklep AGAM nie realizuje zamówienia a otrzymał płatność związaną z takim zamówieniem zobowiązany jest do zwrotu takiej płatności w terminie 3 dni roboczych od powzięcia decyzji o niezrealizowaniu zamówienia. 

16. Wszystkie ceny w sklepie AGAM podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

17. Do ceny zamawianych towarów doliczane są koszty przesyłki. W każdym formularzu zamówienia, przed jego wysłaniem znajduje się informacja o całkowitej kwocie jaką Klient zobowiązany jest zapłacić z tytułu zakupu i dostarczenia towaru.

18. Sklep AGAM zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. 

19. Zmiana ceny towaru nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do Sklepu AGAM przed zmianą ceny. 

20. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument potwierdzający zamówienie i będący jednocześnie podstawą do ewentualnych reklamacji. Taki dokument jest wysyłany na wskazany przez Klienta adres email. 

21. W przypadku zamówień indywidualnych, po uzgodnieniu drogą elektroniczną projektu, jego wycenie, oraz potwierdzeniu projektu przez Klienta, rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po uprzedniej wpłacie zadatku w wysokości 20% kwoty wyceny. Zadatek ten zostanie zaliczony na poczet należności za wykonane zamówienie.

22. Sklep AGAM zastrzega sobie prawo do projektu stworzonego na zamówienie. Zabrania się, w przypadku rezygnacji z zamówienia indywidualnego, wykorzystywania przedstawionego projektu w całości lub w części, w celu jego realizacji przez inny podmiot niż Przedsiębiorstwo Biżuteryjne  agaM Agnieszka Mundra. 

23. Nie dostosowanie się do punktu 21 niniejszego regulaminu pociągnie za sobą skutki prawne. 

IV. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO TOWARU 

1. Towary zamówione w Sklepie AGAM wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, listem poleconym priorytetowym, lub firm kurierskich, pod adresy znajdujące się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

2. Możliwa jest wysyłka za granicę, po uprzednim zgłoszeniu, uzgodnieniu i zaakceptowaniu sposobu dostarczenia towaru i kosztów wysyłki. 

3. Cena dostawy w każdym przypadku wskazana jest w formularzu zamówienia i uwzględniona jest w całkowitej kwocie zamówienia. 

4. Jeśli w momencie odbioru przesyłki Klient ma uzasadnione podejrzenia (np. wskazuje na to uszkodzone opakowanie), że towar mógł w czasie transportu zostać uszkodzony lub zdekompletowany  powinien sprawdzić zawartość paczki w obecności listonosza. Jeżeli przesyłka jest zdekompletowana lub uszkodzona, Klient ma prawo nie przyjmować przesyłki jak również powinien wypełnić druk reklamacyjny będący w posiadaniu listonosza. O sytuacji tej należy również poinformować Sklep AGAM wysyłając e-mail na adres agambizu@wp.pl

V. REKLAMACJE, ZWROTY  I  ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Jeżeli po otrzymaniu zakupionego produktu, Klient znajdzie w nim wady lub uszkodzenia, powinien niezwłocznie odesłać go za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką rejestrowaną  na adres: PAS-TRANS Tomasz Mundry, ul. Polna 44, 89-652 Łąg. Do odesłanego produktu należy dołączyć kopię dokumentu z potwierdzeniem zamówienia oraz pisemny opis wady, a w przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu i wykrytych bezpośrednio przy odbiorze – protokół uszkodzenia/druk reklamacyjny sporządzony w momencie odbioru towaru w obecności listonosza i podpisany przez niego.

 

2. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 5 dni roboczych od otrzymania towaru objętego reklamacją. 

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty. 

4. Reklamacji nie podlega delikatna różnica w kolorze, która może być spowodowana indywidualnymi ustawieniami monitora. Sklep AGAM dołoży wszelkich starań, aby zdjęcia prezentowane w Sklepie odzwierciedlały prawdziwy kolor użytych materiałów.

5. Klient może odstąpić od umowy sprzedaży/ zrezygnować z towaru zakupionego bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając jednocześnie stosowne oświadczenie na piśmie wysyłając je pocztą, lub e-mailem . Klient może w tym celu skorzystać z wzoru formularza zwrotu dostępnego w zakładce regulamin. 

6. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Klient powinien odesłać przesyłkę niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy należycie zapakowaną, na swój koszt, przesyłką rejestrowaną, poleconą. Do odsyłanego produktu należy dołączyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (formularz zwrotu towaru). 

7. Zwracany towar nie powinien być używany (nie może nosić jakichkolwiek śladów używania) - nie dotyczy to opakowania, powinien posiadać metkę z logiem agaM i informacją.

8. Zwrot towaru nie jest możliwy w przypadku przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie, lub w których na życzenie Kupującego dokonano zmian np. materiałów, formy lub rozmiaru. 

9. Pieniądze wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie towaru zostaną zwrócone przez Sklep internetowy AGAM w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowa sprzedaży zawarta na podstawie niniejszego regulaminu podlega prawu polskiemu. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwości ogólnej.  

3. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie może bezpośrednio skorzystać z pomocy powiatowego/ miejskiego rzecznika konsumentów lub znaleźć pomoc poprzez stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php . 

4. Sklep agaM zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana dokonywana jest poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie agam.netgaleria.pl. Zamówienia otrzymane przez sklep AGAM przed umieszczeniem nowej treści regulaminu będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu otrzymania przez sklep AGAM zamówienia.

Facebook